รวมข่าวและบทความให้อ่านจากเว็บหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ที่นี่ Boybdream

ภาระภาษีให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์
[MANAGEMENT] [11 ตุลาคม 2551 01:52 น.] รวมข่าวและบทความให้อ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ได้ที่นี่ Boybdream Webdesign

   
 
 
       มีหลายคนมักจะถามว่า ทำธุรกิจอะไรดีถึงจะมีเงินใช้อย่างสม่ำเสมอมีเงินใช้ได้นานๆ แบบเสือนอนกิน ไม่เดือดร้อน ก็คงตอบได้ว่าแทบทุกธุรกิจ หากขยันทำมาหากินก็มีสิทธิร่ำรวยกันได้ทุกคน หากขี้เกียจก็ไปไม่รอด แต่ก็ยังมีธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจในการลงทุนที่ต้องใช้เงินพอสมควร
       
       แต่ในระยะยาวจะทำให้มีรายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ ธุรกิจนั้นก็คือธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น ให้เช่าหอพัก อพาร์ตเมนต์ สำนักงานให้เช่า ซึ่งเมื่อลงทุนก่อสร้างอาคารแล้วนำออกให้เช่า ก็จะได้รับค่าเช่าในแต่ละเดือน หากมีผู้เช่าเต็มทุกห้องก็จะทำให้เจ้าของอาคารให้เช่ามีรายได้ใช้สอยอย่างสม่ำเสมอไม่ขาดมือ เป็นรายได้ตายตัว
       
        ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่เป็นหอพัก อพาร์ตเมนต์ แฟลต แมนชั่น สำนักงานให้เช่า จะดำเนินกิจการในรูปของบุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่ต้องชำระตามประมวลรัษฎากร หากจดทะเบียนในรูปของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เมื่อมีรายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หรือค่าบริการจะต้องนำไปคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยการนำรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งรายได้จากการประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์มักจะประกอบไปด้วย
       
       1. รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
       2. รายได้ค่าบริการส่วนกลาง
       3. รายได้ค่าสาธารณูปโภค
       4. รายได้ค่าบริการอื่น

       
       ในการเรียกเก็บเงินจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์มักจะมีการเรียกเก็บเงินประกัน หรือเงินล่วงหน้าจากผู้เช่า และเมื่อมีการเข้ามาใช้พื้นที่ในอาคารก็จะเรียกเก็บเงินงวดหรือเงินค่าเช่ารายเดือน ซึ่งบางกิจการอาจจะมีการเรียกเก็บเงินค่าเช่าเป็นรายปีก็มี
       
       ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า เมื่อผู้เช่าได้มีการทำสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่า และผู้ให้เช่าได้เรียกเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกันหรือเงินมัดจำจากผู้เช่า ต่อมาผู้เช่าจะต้องจ่ายเงินงวดหรือค่าเช่ารายเดือน ในบางกิจการอาจเรียกเก็บค่าเช่าเป็นรายปี ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่า ซึ่งภาระภาษีของเงินงวดหรือเงินค่าเช่ามีดังต่อไปนี้
       
       1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
       
       การคำนวณรายได้ และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สิน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องนำรายได้ที่เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บในลักษณะเป็นเงินงวด เพื่อตอบแทนการให้เช่าทรัพย์สินในแต่ละเดือนหรือแต่ละงวด นำมารวมคำนวณเป็นรายได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มให้เช่าทรัพย์สิน
       
       2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
       
        บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายเงินงวดหรือค่าเช่ารายเดือน มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ซึ่งจะต้องปฏิบัติดังนี้
       
       (ก) กรณีการให้เช่าทรัพย์สิน ถือเป็นการจ่ายเงินได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สินทั้งจำนวน ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5.0 ทุกครั้งที่มีการจ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
       
       (ข) กรณีการให้บริการอื่นถือเป็นเงินได้เนื่องจากการให้บริการทั้งจำนวน ถ้าการให้บริการนั้นเป็นบริการรับจ้างทำของ ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างทำของ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
       
        ข้อสังเกต ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายได้นั้นต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น หากผู้เช่าเป็นบุคคลธรรมดาไม่มีสิทธิหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในกรณีผู้ให้เช่าแยกสัญญาเช่าเป็นสัญญาให้เช่าอสังหาริมทรัพย์จะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ส่วนสัญญาให้บริการส่วนกลางจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 3%
       
       3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
       
        ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้บริการที่เรียกเก็บเงินค่าบริการรายเดือน หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะทำนองเดียวกัน ให้ปฏิบัติดังนี้
       
       ผู้ประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สินที่มิใช่อสังหาริมทรัพย์ หรือการให้บริการอื่น ต้องนำมูลค่าทั้งหมดที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สิน หรือการให้บริการอื่น มารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากรด้วย โดยถือว่าความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้เช่าทรัพย์สิน หรือการให้บริการอื่นเกิดขึ้นในขณะได้รับชำระเงินดังกล่าว ตามมาตรา 78/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
       
       ข้อสังเกต เงินค่าบริการรายเดือนหรือค่าเช่าทรัพย์สินที่มิใช่อสังหาริมทรัพย์ หรือการให้บริการอื่น อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการส่วนกลาง
       
        นอกจากนี้ยังมีภาษีโรงเรือน และที่ดิน และภาษีป้ายที่ธุรกิจจะต้องเสียในแต่ละปีอีกด้วย ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นธุรกิจที่หลายคนกำลังตัดสินใจที่จะดำเนินธุรกิจนี้ ก็คงต้องศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายให้รอบคอบว่ามีภาระภาษีอะไรบ้างที่ต้องชำระ

 
 

  กระทู้ใหม่จากเว็บบอร์ด Boybdream Forum


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/boybdream/domains/boybdream.com/public_html/manager-news-content.php on line 163
หัวข้อ วันที่
   
[1.] [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] “รูนีย์” ชม “เบิร์บ” ช่วยยกระดับฝีเท้า [11 ตุลาคม 2551 01:51 น.]
[2.] [MANAGEMENT] ช่องว่างในการทำงานระหว่าง Gen X กับ Gen Y [11 ตุลาคม 2551 01:50 น.]
[3.] [MANAGEMENT] SME TIPS:7 เคล็ด SMEs ปล้นใจลูกค้า สไตล์ ครีเอทีฟหัวตีบ ! [11 ตุลาคม 2551 01:48 น.]
[4.] [MANAGEMENT] Condo One สร้างแบรนด์นั้นยาก รักษาแบรนด์ยากกว่า [11 ตุลาคม 2551 01:42 น.]
[5.] [MANAGEMENT] เมื่อโดนหักหลัง [11 ตุลาคม 2551 01:36 น.]
[6.] [EDUCATION] ‘แม่ฟ้าหลวง’ ตั้งเป้าทศวรรษหน้า สู่ความเป็นมหา’ลัยของโลก [11 ตุลาคม 2551 01:32 น.]
[7.] [MANAGEMENT] ระดมสมองครบทุกภาคแล้วได้แนวทางพัฒนา CSR [11 ตุลาคม 2551 01:30 น.]
[8.] [MANAGEMENT] เปิดผลึกองค์กรพอเพียง 3 บิ๊กธุรกิจเติบโตยั่งยืน [11 ตุลาคม 2551 01:28 น.]
[9.] [ข่าวต่างประเทศ] เผยรัฐบาลบุชใกล้ถอดชื่อเกาหลีเหนือจากบัญชีก่อการร้าย [11 ตุลาคม 2551 01:26 น.]
[10.] [ท่องเที่ยว - บริการ] ตลาดอาเซียนเนื้อหอม ทัวร์เกษียณต่างชาติแห่เข้าเพียบ!... [11 ตุลาคม 2551 01:17 น.]

<ข่าวก่อนนี้ |
 
 
Back to Home Boybdream Webdesign
About us Boybdream Webdesign
Services Boybdream Webdesign
Clients Portdolio Boybdream Webdesign
Fags Boybdream Webdesign
Contact us Boybdream Webdesign
News & Activities Boybdream Webdesign
Articles by Boybdream Webdesign
Boybdream Forum
 
 ข่าวทั่วไป
 ข่าวการเมือง
 ข่าวภูมิถาค
 ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวกีฬา
 ข่าวบันเทิง
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าวสุขภาพและการศึกษา
 ข่าวเกมส์
 ท่องเที่ยว
 สาระทั่วไป
 More

ไก่ชน

รับจัดทำเว็บไซต์
 
©2008 Boybdream.com เชียงใหม่ออกแบบเว็บไซต์ new clients,ผลงานใหม่ :
รับออกแบบเว็บไซต์
รับทำเว็บไซต์, ไก่ชน