รวมข่าวและบทความให้อ่านจากเว็บหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ที่นี่ Boybdream

CSR spotlight: CSR ครบเครื่อง มาตรฐาน HSBC โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์
[>] [4 มกราคม 2551 14:03 น.] รวมข่าวและบทความให้อ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ได้ที่นี่ Boybdream Webdesign

   
 
 
        ความห่วงใยต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) กลายเป็นกระแสที่ผู้นำองค์กรต่างๆ พากันนำมาเป็นประเด็นแสดงถึงความสนใจปัญหาสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม
       
        ช่วงปีที่ผ่านมาองค์กรธุรกิจก็มีการนำมาเป็นประเด็น "โลกร้อน" มาเป็นเหตุผลสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดมลภาวะหรือช่วยลดปัจจัยซ้ำเติมปัญหาภูมิอากาศ รวมทั้งหลายกิจการแค่กิจกรรม เพื่อสังคมโดยการนำพนักงานไปร่วมปลูกต้นไม้แล้วถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร เพื่อทำการประชาสัมพันธ์
       
        ท่าทีเหล่านั้นถูกโยงใยไปสู่หลักความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือบอกว่ามีกิจกรรม CSR
       
        แต่ที่จะดำเนินอย่างจริงจังถึงขนาดเข้าไปอยู่ในนโยบาย และยุทธศาสตร์องค์กรนั้น ยังนับว่ามีน้อยราย
       
       ตัวอย่างที่น่าสนใจที่จะนำมาเสนอสัปดาห์นี้นับว่าน่าศึกษา และเป็นแนวทางที่จะจุดประกายความคิดแก่องค์กรธุรกิจไทย เพื่อการประยุกต์ใช้
       
        ธนาคารเอชเอสบีซี เป็นธนาคารพาณิชย์ของประเทศ อังกฤษ ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ที่น่าสนใจก็คือ นี่เป็นตัวอย่างของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่เริ่มต้นจากนโยบาย และยุทธศาสตร์ธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
       
        ทั้งเป้าหมายสู่ความยั่งยืน และการสนับสนุนส่งเสริม เพื่อช่วยแก้ปัญหาผลกระทบจากภาวะ "โลกร้อน"
       
       ธนาคารเอชเอสบีซี เชื่อมั่นว่า ความสำเร็จระยะยาวสัมพันธ์กับแบบแผนการดำเนินธุรกิจที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ ในการยอมรับของตลาด และผลประกอบการที่ดี ซึ่งช่วยให้ธนาคารฯ ลงทุนในผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ สำหรับลูกค้าไปได้ดี ช่วยให้ธนาคารฯ สามารถจ่ายเงินปันผล จ่ายภาษีครบถ้วน และสร้างงานที่มีคุณค่าแก่ เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งคู่ค้าของธนาคารฯ
       
        การที่ เอชเอสบีซี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นธนาคารดีเด่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกสาขา ด้วยรับรางวัล Sustainable Banking Award ประจำปี 2549 ในฐานะที่เป็นผู้นำในการผนวกจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ ที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อม และสังคมได้ดีจึงเป็นการยกย่องบทบาทธนาคารที่มี CSR ชัดเจนรางวัลนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยความร่วมมือของนิตยสารไฟแนนเชียล ไทม์ และบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคารโลก โดยคัดเลือกจาก 90 ผลงาน ที่ส่งเข้าร่วมประกวดจากสถาบันการเงินทั้งสิ้น 48 แห่ง
       
        ความชัดเจนเห็นได้จากโครงสร้างการบริหารมีการกำหนดตำแหน่งสายงาน ธุรกิจธนาคาร HSBC ซึ่งขึ้นตรงต่อผู้นำระดับสูง เพื่อช่วยเหลือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งของธนาคาร
       
       จอน วิลเลียมส์ หัวหน้ากลุ่มงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ธนาคาร เอชเอสบีซี บอกว่า รางวัลนี้เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทั่วโลกในการดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของเอชเอสบีซี รวมทั้งยังเป็นการวางมาตรฐานใหม่ในการชี้วัดการทำงานในอนาคต
       
        ธนาคารเอชเอสบีซี ยังได้รับการยกย่องสำหรับผลงานดีเด่นในสาขาเจรจาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งปี (Sustainable Deal of the Year) ในการปล่อยสินเชื่อให้แก่โครงการรถประจำทางมลพิษต่ำจำนวน 1,800 คัน เพื่อส่งมอบแก่เมืองซานดิเอโก ประเทศชิลี ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่สังคม
       
       "หน่วยงาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ซึ่งมีหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ
       
        1.ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืน
       
        2.การพัฒนาทางธุรกิจอย่างยั่งยืน หน้าที่ทั้งสองประการนี้จะมุ่งเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีการลดปริมาณคาร์บอน การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ สาธารณูปโภคทางน้ำ การดูแลรักษาป่าไม้อย่างยั่งยืน และการปล่อยสินเชื่อขนาดย่อม (หน่วยงานใหม่นี้ รายงานผลการปฏิบัติงานตรงต่อ อลัน เจ๊บสัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการCEO ของกลุ่มเอชเอสบีซี ซึ่งรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมของธนาคารเอชเอสบีซี และได้แต่งตั้ง จอน วิลเลียมส์ อดีตหัวหน้ากลุ่มการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังกล่าว)
       
        ในปี 2548 เอชเอสบีซีเป็นธนาคารขนาดใหญ่รายแรกของโลกที่ลดปริมาณคาร์บอนได้สำเร็จ โดยมีแผนจัดการ 3 ส่วน คือ การจัดการ และลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนสู่สภาพแวดล้อมโดยตรง การลดปริมาณคาร์บอนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยซื้อไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และชดเชยการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหลืออยู่โดยลงทุน เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซในโครงการ "สีเขียว"
       
        ด้านธุรกิจธนาคารของ เอชเอสบีซี ก็ได้ออกข้อกำหนดเรื่องการปล่อยสินเชื่อในภาคธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ 1.เกี่ยวข้องกับผืนป่า และผลิตผลจากป่า (ปี 2547) 2.สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ (ปี 2548) อุตสาหกรรมเคมี (ปี 2548)
       
        ข้อกำหนดต่าง ๆ ได้นำมาตรฐานระดับสากลมาใช้ในกรณีที่เอชเอสบีซีพิจารณาปล่อยสินเชื่อ หรือลงทุนในบริษัทหรือโครงการที่ดำเนินการในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 3 ประเภท และยังระบุประเภทธุรกิจที่ห้ามมิให้ดำเนินงานด้วย
       
        กลุ่มเอชเอสบีซี ยังได้พัฒนาความร่วมมือที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับความยั่งยืน และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
       
        *โครงการ "ร่วมลงทุนในธรรมชาติ" (Investing in Nature) มูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นโครงการพันธมิตรเชิงนิเวศน์ระยะเวลา 5 ปี ที่ดำเนินงานร่วมกับ Earthwatch Institute WWF และ Botanic Gardens Conservation International
       
        *โครงการ HSBC Partnership in Environmental Innovation ที่ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล และมหาวิทยาลัยอีสแองเกลีย ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกระยะเวลา 3 ปี มูลค่าโครงการ 650,000 ปอนด์ เพื่อศึกษาวิจัยเรื่องภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และความเสียหายของสภาพแวดล้อม
       
        ฝ่ายสื่อสารองค์กรธนาคารเอชเอสบีซี ยังยืนยันจะมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมระดับโลก ระยะเวลา 5 ปี มูลค่า 90 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อแนะนำเทคโนโลยีทางพลังงานแบบใหม่ ลดปริมาณการใช้น้ำ และลดปริมาณขยะ พร้อมกับการกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น
       
        โครงการที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วงในเฟสนำร่อง อาทิ
       
        * ออกแบบ และก่อสร้างสำนักงานสาขาเอชเอสบีซีที่ปราศจากคาร์บอนแห่งแรกที่กรีซ และนิวยอร์ค
       
        * ติดตั้งแผงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ ณ สาขาในเมืองลีดส์ ประเทศอังกฤษ
       
        * แนะนำพืชไบโอดีเซล เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองในศูนย์เทคโนโลยีระดับโลก ประเทศอินเดีย
       
        * ลดปริมาณขยะด้วยการติดตั้งเครื่องย่อยสลายเศษอาหารในฮ่องกง เพื่อรีไซเคิลขยะ และลดจำนวนถังขยะที่โต๊ะทำงานของพนักงานในสำนักงานใหญ่ที่กรุงลอนดอนจากการใช้ระบบรีไซเคิล
       
        * กระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเอชเอสบีซีริเริ่มการรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน และในชุมชน
       
        ขณะเดียวกันก็ได้มีโครงการพันธมิตรแก้ปัญหาภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (The HSBC Climate Partnership) ซึ่งเป็นโครงการระยะ 5 ปี โดยบริจาคเงิน 100 ล้านเหรีญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่องค์กรสาธารณะกุศลด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก 4 แห่ง ในการวิจัยหรือดำเนินการ เพื่อช่วยแก้ปัญหาผลกระทบด้านภูมิอากาศ
       
        โครงการนี้ช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งของผู้นำด้าน CSR และช่วยให้พนักงานสามารถใช้ทักษะทางธุรกิจ และความรอบรู้เกี่ยวกับความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกในการสร้างสังคมการมีส่วนร่วมอนาคตที่ยั่งยืน

 
 

  กระทู้ใหม่จากเว็บบอร์ด Boybdream Forum


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/boybdream/domains/boybdream.com/public_html/manager-news-content.php on line 163
หัวข้อ วันที่
   
[1.] [General] 65 pro-Thaksin poll winners face probe in Thailand [4 January 2008 14:07]
[2.] [ภาคใต้] กระบี่หมดปัญหาแก้ปัญหาแพข้ามฝากลันตาเตรียมดึงภาคเอกชนเปิดเส้นทางเดินเรือแข่ง [4 มกราคม 2551 14:24 น.]
[3.] [กีฬาในประเทศ] ไทยลั่นพร้อมกวาด160ทองครองเบอร์1พาราเกมส์ [4 มกราคม 2551 14:00 น.]
[4.] [>] ทิศทาง CSR 'ไฟเซอร์' จุดประกายปัญหา สู่การเล็งผลเลิศ [4 มกราคม 2551 13:58 น.]
[5.] [ภาคเหนือ] ทัพภาค 3 ไว้อาลัยถวายแด่พระเจ้าพี่นางเธอฯ ทำบุญแก่ผู้ด้อยโอกาสแทนจัดเลี้ยง [4 มกราคม 2551 14:11 น.]
[6.] [Event] เมื่อ Corvette แปลงร่างเป็นเรือ [7 มกราคม 2551 12:37 น.]
[7.] [>] ถอดรหัส 'คมคิด' 4 ซีอีโอแถวหน้า [4 มกราคม 2551 13:57 น.]
[8.] [ข่าวนโยบาย] “หมัก” เชื่อ ปชช.พอใจทีม ศก.ใหม่ “เจ๊มิ่ง” ลั่นพลิก ศก.ภายใน 1 ปี [4 มกราคม 2551 13:51 น.]
[9.] [ภาคเหนือ] พสกนิกรชาวพิจิตรทำบุญถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ [4 มกราคม 2551 13:52 น.]
[10.] [กีฬาในประเทศ] บิ๊กอ๊อดรับโอกาสริบหรี่ไทยจัดยูธโอลิมปิก [4 มกราคม 2551 13:45 น.]

<ข่าวก่อนนี้ |
 
 
Back to Home Boybdream Webdesign
About us Boybdream Webdesign
Services Boybdream Webdesign
Clients Portdolio Boybdream Webdesign
Fags Boybdream Webdesign
Contact us Boybdream Webdesign
News & Activities Boybdream Webdesign
Articles by Boybdream Webdesign
Boybdream Forum
 
 ข่าวทั่วไป
 ข่าวการเมือง
 ข่าวภูมิถาค
 ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวกีฬา
 ข่าวบันเทิง
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าวสุขภาพและการศึกษา
 ข่าวเกมส์
 ท่องเที่ยว
 สาระทั่วไป
 More

ไก่ชน

รับจัดทำเว็บไซต์
 
©2008 Boybdream.com เชียงใหม่ออกแบบเว็บไซต์ new clients,ผลงานใหม่ :
รับออกแบบเว็บไซต์
รับทำเว็บไซต์, ไก่ชน