รวมข่าวและบทความให้อ่านจากเว็บหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ที่นี่ Boybdream

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์
[MANAGEMENT] [22 มิถุนายน 2551 23:52 น.] รวมข่าวและบทความให้อ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ได้ที่นี่ Boybdream Webdesign

   
 
 
       หลายกิจการมีการขยายธุรกิจออกไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศในรูปแบบของสาขา ตัวแทน การฝากขาย ขายเชื่อ โดยการกระจายสินค้า และบริการไปสู่ผู้บริโภคให้มากที่สุด เพื่อมุ่งสู่รายได้ของกิจการ เมื่อมีการขยายกิจการไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศก็ต้องมีการส่งพนักงานออกไปติดต่อลูกค้า ไม่ว่าจะขายสินค้าหรือบริการ หรือการเก็บเงิน หรือการสำรวจ ตรวจเยี่ยมลูกค้าก็ตาม
       
       การออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่บางครั้งอยู่ภายในจังหวัดเดียวกันก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปนอกกิจการ เพื่อติดต่อกับลูกค้า หลายกิจการจึงกำหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องออกนอกสำนักงาน เพื่อไปติดต่อธุรกิจได้รับเบี้ยเลี้ยง เนื่องจากการออกไปติดต่องานนอกสถานที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น
       
       การที่กิจการได้มีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้แก่พนักงาน คำว่า "เบี้ยเลี้ยง" หมายถึง เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง เพื่อให้เป็นค่าอาหารประจำวัน ในกรณีที่ออกทำงานนอกสถานที่ตั้งประจำ
       
       กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่ลูกจ้างหรือพนักงานตามประมวลรัษฎากรได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.59/2538 กรณีค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 42 (1) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่นอกสำนักงานหรือนอกสถานที่เป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42 (1) แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงมีแนวปฏิบัติดังนี้
       
        1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ลูกจ้างหรือผู้มีหน้าที่หรือตำแหน่งงาน หรือผู้รับทำงานให้ ได้รับเนื่องจากการเดินทางไปปฏิบัติงานตามหน้าที่ในประเทศหรือต่างประเทศเป็นครั้งคราว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเข้าลักษณะดังนี้
       
       (1) ต้องเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็นเฉพาะในการที่จะต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน และได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น

       
        ค่าเบี้ยเลี้ยงจะต้องเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันหรือค่าเครื่องดื่มที่เป็นการจ่ายโดยสุจริตตามความจำเป็นที่ลูกจ้างต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น เมื่อนายจ้างได้จ่ายค่า เบี้ยเลี้ยงให้แก่ลูกจ้างที่ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือ การออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ของพนักงานนั้นต้องไม่ได้ออกไปเป็นประจำจึงจะเข้าหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ (1) ข้างต้น
       
       เช่น พนักงานขายต่างจังหวัดต้องไปขายสินค้าต่างจังหวัดทุกเดือน และได้รับเบี้ยงเลี้ยงเป็นประจำทุกเดือน เช่นนี้ถือเป็นเงินได้ของลูกจ้างตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต่อเมื่อเป็นครั้งคราวเท่านั้นไม่ออกไปเป็นประจำ เช่น พนักงานต้องออกไปติดตั้งเครื่องจักรให้กับลูกค้า ออกไปซ่อมแซมสินค้าให้กับลูกค้า อย่างไรก็ดีสิทธิยกเว้นจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ใน (2) ดังนี้
       
        (2) ในกรณีบุคคลดังกล่าวได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงในอัตราไม่เกินอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสูงสุดที่ทางราชการกำหนดจ่ายให้แก่ข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศหรือต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย ให้ถือว่าค่าเบี้ยเลี้ยงดังกล่าวเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็นเฉพาะในการที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน และได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้น โดยไม่ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินมาพิสูจน์
       
        ค่าเบี้ยเลี้ยงที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างจะไม่ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของลูกจ้างต่อเมื่อค่าเบี้ยเลี้ยงนั้นต้องไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางฯ ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 27 กันยายน 2544 ซึ่งเป็นอัตราเหมาจ่าย ซึ่งแยกเป็น 2 กรณีคือ
       
        ก. ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ ข้าราชการเบิกได้สูงสุดไม่เกินวันละ 240 บาท
       
        ข. ค่าเบี้ยเลี้ยงไปต่างประเทศ ข้าราชการเบิกได้สูงสุดไม่เกินวันละ 3,100 บาท

       
        ดังนั้น เมื่อนายจ้างได้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงดังกล่าวไม่เกินจำนวนเงินข้างต้น ไม่ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินมาพิสูจน์ก็คือ ไม่ต้องมีใบเสร็จ บิลเงินสด หรือใบกำกับภาษีมาประกอบการจ่ายเงิน เพียงแต่มีหลักฐานหรือรายงานทางบัญชีว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่พนักงานเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง เพื่อออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่เกี่ยวกับเรื่องใด ระยะเวลาในการออกไปปฏิบัติงาน มีลายเซ็นของผู้อนุมัติให้มีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ มีหลักฐานการเบิกเงินจากกิจการออกไป
       
       เช่น หลักฐานตามใบสำคัญจ่ายที่พนักงานได้เซ็นชื่อรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยง อย่างไรก็ดีกิจการควรจะมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของพนักงานให้ชัดเจนเป็นแนวปฏิบัติเป็นการทั่วไปของกิจการ

 
 

  กระทู้ใหม่จากเว็บบอร์ด Boybdream Forum


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/boybdream/domains/boybdream.com/public_html/manager-news-content.php on line 163
หัวข้อ วันที่
   
[1.] [GOLF] “เคย์เมอร์” ชนะเพลย์ออฟซิวแชมป์สวิงบีเอ็มดับเบิลยู [22 มิถุนายน 2551 23:46 น.]
[2.] [MANAGEMENT] การทดสอบกลยุทธ์ด้วย BSC ที่ Store24 [22 มิถุนายน 2551 23:49 น.]
[3.] [ข่าวการเมือง] สมเกียรติเตือนรัฐสุมไฟเขาพระวิหาร จุดชนวนความขัดแย้งระหว่าง ปท. [22 มิถุนายน 2551 23:28 น.]
[4.] [MANAGEMENT] ผู้นำสร้างได้:ผู้นำในการสร้าง นาทีแห่งความประทับใจ [22 มิถุนายน 2551 23:24 น.]
[5.] [ข่าวการเมือง] พิภพลั่นสร้างการเมืองภาคปชช. กำจัดส.ส.โกงเมือง [22 มิถุนายน 2551 23:20 น.]
[6.] [MANAGEMENT] แบรนด์ธงฟ้าสิ้นมนต์ขลัง [22 มิถุนายน 2551 23:16 น.]
[7.] [MANAGEMENT] ถ้าจะลอกกันอย่างนี้ เดี๋ยวส่ง file ให้เลยก็ได้ [22 มิถุนายน 2551 23:11 น.]
[8.] [EDUCATION] '3 มหา’ลัย' ผู้นำคหกรรมชี้ ตลาดสุขภาพโตเด็กเรียนเพิ่ม [22 มิถุนายน 2551 22:57 น.]
[9.] [ข่าวการเมือง] พันธมิตรฯ แถลงผลสำเร็จชุมนุมใหญ่ - ยันไม่บุกทำเนียบเด็ดขาด [22 มิถุนายน 2551 23:00 น.]
[10.] [EDUCATION] เปิดใจ 'อธิการบดี มสธ.' มหา’ลัยทางไกลชั้นนำ [22 มิถุนายน 2551 22:55 น.]

<ข่าวก่อนนี้ |
 
 
Back to Home Boybdream Webdesign
About us Boybdream Webdesign
Services Boybdream Webdesign
Clients Portdolio Boybdream Webdesign
Fags Boybdream Webdesign
Contact us Boybdream Webdesign
News & Activities Boybdream Webdesign
Articles by Boybdream Webdesign
Boybdream Forum
 
 ข่าวทั่วไป
 ข่าวการเมือง
 ข่าวภูมิถาค
 ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวกีฬา
 ข่าวบันเทิง
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าวสุขภาพและการศึกษา
 ข่าวเกมส์
 ท่องเที่ยว
 สาระทั่วไป
 More

ไก่ชน

รับจัดทำเว็บไซต์
 
©2008 Boybdream.com เชียงใหม่ออกแบบเว็บไซต์ new clients,ผลงานใหม่ :
รับออกแบบเว็บไซต์
รับทำเว็บไซต์, ไก่ชน