รวมข่าวและบทความให้อ่านจากเว็บหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ที่นี่ Boybdream

“ม.ทักษิณ” ปั้น “งานวิชาการ-เกษตรแฟร์” ชูภูมิปัญญาท้องถิ่น-ศก.พอเพียง-เลี่ยงโลกร้อน โดย ผู้จัดการออนไลน์
[ภาคใต้] [31 กรกฎาคม 2551 13:56 น.] รวมข่าวและบทความให้อ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ได้ที่นี่ Boybdream Webdesign

   
 
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
       ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เตรียมจัดงานทักษิณวิชาการ และเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 4 รวมงานหลัก 3 งานด้วยกัน คือ งานทักษิณวิชาการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และงานเกษตรแฟร์ ภายใต้กรอบแนวคิด “วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่กินอย่างพอเพียง เลี่ยงภาวะโลกร้อน” ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2551 ตั้งเป้าผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คน
       

       
       รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยถึงจัดงานทักษิณวิชาการ และเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 4 ว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด “วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่กินอย่างพอเพียง เลี่ยงภาวะโลกร้อน” ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2551 ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่าน โดยในห้วงเวลาดังกล่าว ได้รวมงานหลัก 3 งาน คือ งานทักษิณวิชาการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และงานเกษตรแฟร์ครั้งที่ 4 โดยรูปแบบของงานจะเน้นงานบริการวิชาการของคณะ และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ร่วมด้วยหน่วยงานของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์เข้าร่วมจัดงาน รวมถึงได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์มาเป็นประธานในพิธีเปิด
       
       ด้าน ผศ.ดร.สมภพ อินทรสุวรรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยว่า ในปีนี้มีการตั้งเป้าผู้เข้าชมงานในแต่ละวัน 20,000 คน หรือยอดทั้งหมด 100,000 คนตลอดการจัดกิจกรรม โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายทั้งประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ จากทั้งในพัทลุง และจังหวัดใกล้เคียงด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเจ้าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์แนะนำการเข้าชมงาน และประสานกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่
       
       สำหรับกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่น่าสนใจ เริ่มจากคณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, การพูด, การวาดภาพการ์ตูน, การวาดภาพจินตนาการ, การสร้างโปรแกรม CAI สำหรับการสอน, การสร้างหุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์, การแสดงทางวิทยาศาสตร์, การแข่งขันจรวดน้ำ, การประกวด Science Show , โครงงานทางวิทยาศาสตร์
       
       การสัมมนาวิชาการทางวิทยาศาสตร์, การสัมมนาวิชาการ เพื่อขยายผลสู่ภาคการผลิต:สมุนไพรไทย และยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบิดาวิทยาศาสตร์ของไทย และนิทรรศการ 40 ปี และนิทรรศการของภาควิชา นิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์ วศ. มศว. มทษ. รวมทั้งมีการแสดงโชว์พารามอเตอร์, การเก็บกู้ระเบิด, เครื่องบินบังคับวิทยุ, สนามยิงปืน BB ด้วย
       
       ส่วนกิจกรรมของคณะเทคโนโลยี และการพัฒนาชุมชนก็มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมมาตรฐานพืชผักผลไม้ การสัมมนาวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน, โครงการสายน้ำแห่งข้าวไทย มีกิจกรรม 3 ด้าน ประกอบด้วย การประชุมเสวนา การสาธิตการแปรรูป การจัดนิทรรศการทางด้านพืช สัตว์ และอาหาร การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับเกษตรกรรายย่อย เพื่อลดมลภาวะ และเป็นแหล่งพลังงานทดแทน
       
       สำหรับกิจกรรมในงานเกษตรแฟร์ มีการแข่งขัน และการประกวดสัตว์ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร, การประกวดภาพถ่าย, การประกวดจัดสวนหย่อม, การประกวดจัดสวนถาด การแข่งขันจับปลาไหล / ปลาช่อน, การประกวดการแปรรูปจากปลาดุกร้า, การแข่งขันดำนา, การแข่งขันสีข้าวด้วยครกสีข้าว, การแข่งขันเกี่ยวข้าวด้วยแกะ, การแข่งขันตำข้าวด้วยครก, การประกวดสัตว์เลี้ยงสุนัข กิจกรรมเด่นภายในงานอีกอย่างหนึ่งคือการงานวันโค โดยมีการประกวดโคพื้นบ้าน โคลูกผสม และชมการแข่งขันกีฬาวัวชน ในปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดพัทลุง และใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก
       
       โครงการ วสก.วิชาการ ครั้งที่ 4 ของคณะวิทยาการสุขภาพ และการกีฬานั้น ทางสาขาวิชา
       สาธารณสุขศาสตร์ กำหนดจัดนิทรรศการสุขภาพน่ารู้ในสัปดาห์ทักษิณ(พัทลุง)วิชาการ, นิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร และการนวดแผนไทยในสัปดาห์ทักษิณวิชาการ, การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีตามวิถีไทย, การประกวดเด็กสุขภาพดีตามวิถีไทย
       
       ส่วนสาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และความปลอดภัย กำหนดจัดนิทรรศการ และการตรวจสมรรถภาพทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และความปลอดภัย และกิจกรรมรณรงค์ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา กำหนดจัดนิทรรศการ และบริการทดสอบสมรรถภาพ การประกวด แอโรบิกแดนซ์ การประกวดหนุ่มสาวสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายดี
       
       ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีนี้สำนักวิทยบริการกำหนดจัดหลายโครงการ อาทิ การแข่งขันการพัฒนาเว็บเพจ, การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา, การอบรมเรื่องใช้ชีวิตอย่าง “ เพียงพอ ” เพื่อความสุขที่ “ พอเพียง ” ,โครงการฉายภาพยนตร์ เพื่อการศึกษา “ชวนน้องดูหนังกับสำนักวิทยบริการ” และโครงการแนะนำเทคนิคการวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา
       
       ส่วนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมีการนำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมได้แก่การผลิตเครื่องทำน้ำอุ่นจากพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยีการผลิต และแปรรูปอาหาร ได้แก่การผลิตเครื่องแกงก้อน, ผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 100% (Premium Extra Virgin Coconut Oil) , ผลิตน้ำพริกปลาร้า , ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อ
       
       นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากเครือข่าย UBI และผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ การฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ขนมจีบ เส้นขนมจีน คุกกี้ เครื่องดื่มสุขภาพ และการประกวด การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด ประเภทคาว และประเภทหวาน อีกด้วย
       
       กิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่งคือกิจกรรมของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ชื่อโครงการสร้างภูมิปัญญาพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2551 ประกอบด้วยกิจกรรมภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม, อาหารพื้นบ้านภาคใต้, เวชการ(ไม้เสม็ดขาว) , ลานเรียนรู้วัฒนธรรม ยี่สิบน้ำชุบผักเหนาะ เพื่อสุขภาพของดีเมืองลุง, การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูภูมิปัญญาสู่ครูมืออาชีพ, การฝึกอบรมระยะสั้นเรื่องของเล่นพื้นบ้านจังหวัดพัทลุง การเล่าเรื่อง และการเขียนนิทาน ,การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาสุขภาวะเกลอเขา นา เล พัทลุง, การใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรคตามหลักธาตุของผู้ป่วย ท้องถิ่นพัทลุงมีตำนาน นิทาน, การเลี้ยงลูกด้วยเพลงกล่อมเด็กการประกวดเพลงลูกทุ่งนักเรียน, เพลงบอกเยาวชน เป็นต้น
       
       ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในปีนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณได้ให้การสนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่ รวมทั้งบุคลากร และนิสิตก็มีประสบการณ์ และมีความพร้อม ในการจัดงานมาแล้วหลายครั้ง นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดพัทลุง และใกล้เคียงเข้าร่วมจัดงานครั้งนี้ เพื่อระดมผลงานทางวิชาการ และผลิตผลทางการเกษตรมานำเสนอแก่พี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ซึ่งนอกจากจะรับรู้ถึงความก้าวหน้าทางวิชาการเกี่ยวกับการเกษตรอย่างมากมายแล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังจะยังได้ได้เลือกซื้อผลิตผลทางการเกษตร และสินค้า OTOP ราคาถูกอีกด้วย

 
 

  กระทู้ใหม่จากเว็บบอร์ด Boybdream Forum


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/boybdream/domains/boybdream.com/public_html/manager-news-content.php on line 163
หัวข้อ วันที่
   
[1.] [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] ยันน้ำมันทุกชนิดบริการชาวมหาสารคามเพียงพอ [31 กรกฎาคม 2551 12:28 น.]
[2.] [สุขภาพ] “วิชาญ” ฟุ้งตั้งทีวี สธ. ฝันให้ความรู้สุขภาพ เอ่ยปากขอเวลาในฟรีทีวี [31 กรกฎาคม 2551 12:59 น.]
[3.] [อาชญากรรม] ปดส.ร่วม ตร.วางแผนจับเอเย่นต์ค้าประเวณีนักศึกษาสาว [31 กรกฎาคม 2551 12:04 น.]
[4.] [ภาคกลาง-ตะวันออก] มวลชน ตอ.ชี้ศาลตัดสิน “หญิงอ้อ” มีความผิดคดีหุ้นชินฯ เป็นความถูกต้องของสังคมไทย [31 กรกฎาคม 2551 12:25 น.]
[5.] [ภาคเหนือ] พธม.เหนือสนองนโยบาย “หมัก” ยึดรถไฟฟรี เปิด “โบกี้กู้ชาติ” เข้ากรุงพรุ่งนี้ [31 กรกฎาคม 2551 12:17 น.]
[6.] [ข่าวจาก Atimes] มรณกรรมของการเจรจารอบโดฮา [31 กรกฎาคม 2551 12:01 น.]
[7.] [โอลิมปิก 2008] ผจก.ชี้รู้ผล ฮิววิตต์ ลุยปักกิ่งได้-ไม่ได้อังคารหน้า [31 กรกฎาคม 2551 11:59 น.]
[8.] [สุขภาพ] สธ.ชี้ไข้เลือดออกระบาดไม่หยุด กทม.ป่วยสูงสุด 3 พันคน [31 กรกฎาคม 2551 11:58 น.]
[9.] [ข่าว] ลือ! “แม้ว” คิดหนีกระบวนการยุติธรรมไทย [31 กรกฎาคม 2551 11:57 น.]
[10.] [NBA] กระทิงเปลี่ยวทุ่ม 2.6 พันล้านต่อสัญญายาว ‘เดง’ [31 กรกฎาคม 2551 11:51 น.]

<ข่าวก่อนนี้ |
 
 
Back to Home Boybdream Webdesign
About us Boybdream Webdesign
Services Boybdream Webdesign
Clients Portdolio Boybdream Webdesign
Fags Boybdream Webdesign
Contact us Boybdream Webdesign
News & Activities Boybdream Webdesign
Articles by Boybdream Webdesign
Boybdream Forum
 
 ข่าวทั่วไป
 ข่าวการเมือง
 ข่าวภูมิถาค
 ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวกีฬา
 ข่าวบันเทิง
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าวสุขภาพและการศึกษา
 ข่าวเกมส์
 ท่องเที่ยว
 สาระทั่วไป
 More

ไก่ชน

รับจัดทำเว็บไซต์
 
©2008 Boybdream.com เชียงใหม่ออกแบบเว็บไซต์ new clients,ผลงานใหม่ :
รับออกแบบเว็บไซต์
รับทำเว็บไซต์, ไก่ชน