รวมข่าวและบทความให้อ่านจากเว็บหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ที่นี่ Boybdream

การประกันวินาศภัยกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์
[MANAGEMENT] [4 สิงหาคม 2551 06:36 น.] รวมข่าวและบทความให้อ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ได้ที่นี่ Boybdream Webdesign

   
 
 
       การมีชีวิตให้อยู่รอดกับการมีชีวิตให้รอดอยู่อย่างไหนดีกว่ากัน ก็คงต้องมีข้อถกเถียงกันอีกยาวนาน ตั้งแต่เด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่มีหน้าที่การงานที่ดีได้นั้น ต้องอาศัยเวลา การดูแลร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
       
       ในโลกของธุรกิจมักจะมีความเสี่ยงในการดำเนินกิจการไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในการบริหารงาน ความเสี่ยงในทรัพย์สิน หรือความเสี่ยงในตัวบุคคลก็ตาม วิธีหนึ่งที่จะป้องกันความเสี่ยงได้ก็คือการทำประกันภัย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะลดความเสี่ยงในภัยที่คาดไม่ถึง และเป็นการออมทรัพย์อีกวิธีหนึ่ง การประกันภัยที่ทราบกันดีก็คือ การประกันชีวิตกับการประกันวินาศภัย ตามกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ได้กำหนดความหมายของการประกันภัยเอาไว้ในลักษณะ 20 หมวด 1 มาตรา 861 ดังนี้
       
        “อันว่าสัญญาประกันภัยนั้น คือ สัญญา ซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้นหรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดั่งได้ระบุไว้ในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงิน ซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย”
       
        การทำประกันภัยจะมีคู่กรณีที่เกี่ยวข้องดังนี้
       
       1. ผู้รับประกันภัย หมายถึง คู่สัญญาฝ่าย ซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้
       
       2. ผู้เอาประกันภัย หมายถึง คู่สัญญาฝ่าย ซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย
       
       3. ผู้รับประโยชน์ หมายถึง บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจำนวนเงินใช้ให้
       
        การประกันวินาศภัยถือเป็นธุรกิจให้บริการตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร จะมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งแตกต่างไปจากการประกันชีวิตเป็นกิจการที่ถูกกำหนดให้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
       
        ดังนั้นเมื่อการประกันวินาศภัยเป็นกิจการให้บริการเมื่อได้รับเงินจะต้องถูกผู้จ่ายเงินที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ในอัตรา 1% ปัญหาอย่างหนึ่งของการประกันภัยที่มักจะแยกไม่ออกระหว่างประกันชีวิตกับการประกันวินาศภัย ก็อาจจะพิจารณาได้จากการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย
       
       หากเป็นการประกันวินาศภัยจะต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม และหากเป็นการประกันชีวิตจะไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัทประกันวินาศภัยประกอบธุรกิจประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ โดยแยกเป็นกรมธรรม์เดี่ยว จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม พิจารณาหลักเกณฑ์ได้ดังนี้
       
        1. กรณีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2 (3) แห่งประมวลรัษฎากร
       
        2. กรณีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
       
        3. กรณีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ ซึ่งอยู่ในกรมธรรม์ฉบับเดียวกัน อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2 (3) แห่งประมวลรัษฎากร
       
        ดังนั้น หากเป็นการให้บริการอยู่ในบังคับต้องจดทะเบียน และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทประกันวินาศภัยเมื่อเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันจากผู้เอาประกันจะต้องออกใบกำกับภาษี และเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้เอาประกัน เมื่อจุดความรับผิดของการให้บริการเกิดขึ้น และผู้เอาประกันหากเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากมูลค่าทั้งหมดที่กิจการได้จ่ายไปให้กับบริษัทประกันวินาศภัย ทั้งนี้ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ข้อ 12/3 ดังนี้
       
        ข้อ 12/3 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งประกอบกิจการรับประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยในประเทศไทย หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0
       
        กรณีการให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย เมื่อผู้เอาประกันจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัยให้กับตัวแทนของผู้รับประกัน ผู้เอาประกันมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1.0 ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544
       
       โดยผู้เอาประกันจะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในนามของผู้รับประกัน ซึ่งเป็นตัวการ และเมื่อตัวแทนนำเงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัยจ่ายให้กับผู้รับประกัน ตัวแทนของผู้รับประกันไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันตามสัญญาประกันภัย ซึ่งกรมธรรม์หลักเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยมีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมสัญญาแนบท้ายกรมธรรม์หลักนั้น
       
        ความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์หลัก ซึ่งเป็นการประกันชีวิต และเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528

 
 

  กระทู้ใหม่จากเว็บบอร์ด Boybdream Forum


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/boybdream/domains/boybdream.com/public_html/manager-news-content.php on line 163
หัวข้อ วันที่
   
[1.] [MANAGEMENT] ยอมรับความผิดพลาด และขอความช่วยเหลือ [4 สิงหาคม 2551 06:33 น.]
[2.] [MANAGEMENT] ผู้นำสร้างได้:ชื่นชมเอกลักษณ์ของเอกบุรุษในตัวผู้นำ [4 สิงหาคม 2551 06:31 น.]
[3.] [MANAGEMENT] ยุทธศาสตร์วิทยุสามโอเปอเรเตอร์ ต่างแบรนด์ ต่างสไตล์ [4 สิงหาคม 2551 06:29 น.]
[4.] [MANAGEMENT] น่าสนใจ! [4 สิงหาคม 2551 06:25 น.]
[5.] [EDUCATION] ก้าวสู่ปีที่ 19 ‘มทส.’ นโยบาย 5 ด้านสู่ความเป็นเลิศ [4 สิงหาคม 2551 06:21 น.]
[6.] [MANAGEMENT] CSR ธุรกิจโค๊ก ชูกลยุทธ์ รักน้ำ [4 สิงหาคม 2551 06:11 น.]
[7.] [ลาลีกา สเปน] “สไนเดอร์” เจ็บเป็นเรื่อง “ซัลกาโด” ยุราชันล่า “โด้” [4 สิงหาคม 2551 06:01 น.]
[8.] [MANAGEMENT] ทางรอดองค์กรฝ่าวิกฤต สร้าง HR Leadership [4 สิงหาคม 2551 06:01 น.]
[9.] [TENNIS] ซาฟินา ต้อนม้ามืดสโลวักหยิบแชมป์ที่ 3 ปีนี้ [4 สิงหาคม 2551 04:12 น.]
[10.] [ประมวลภาพ ยามเฝ้าแผ่นดินภาคพิเศษ] “พันธมิตรฯ” มนุษย์สายพันธุ์ใหม่จอมอึด-สมองกล ขับไล่ “รบ.โจร” [4 สิงหาคม 2551 07:29 น.]

<ข่าวก่อนนี้ |
 
 
Back to Home Boybdream Webdesign
About us Boybdream Webdesign
Services Boybdream Webdesign
Clients Portdolio Boybdream Webdesign
Fags Boybdream Webdesign
Contact us Boybdream Webdesign
News & Activities Boybdream Webdesign
Articles by Boybdream Webdesign
Boybdream Forum
 
 ข่าวทั่วไป
 ข่าวการเมือง
 ข่าวภูมิถาค
 ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวกีฬา
 ข่าวบันเทิง
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าวสุขภาพและการศึกษา
 ข่าวเกมส์
 ท่องเที่ยว
 สาระทั่วไป
 More

ไก่ชน

รับจัดทำเว็บไซต์
 
©2008 Boybdream.com เชียงใหม่ออกแบบเว็บไซต์ new clients,ผลงานใหม่ :
รับออกแบบเว็บไซต์
รับทำเว็บไซต์, ไก่ชน